La CUP de Palautordera, responent a la crida de la PAH, registra una moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses

Ens trobem davant d’una situació d'emergència habitacional. Com denuncia l'informe “Emergencia habitacional en el estado español”, elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.

Les administracions locals són les que reben en primera instància l'impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa. 

La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans i ciutadanes que se'n veuen exclosos, per aquest motiu resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.

Per aquest motiu proposem al Ple, amb aquesta moció, que manifesti el compromís d'endegar mesures municipals amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. Entre els acords proposem que es convoqui una comissió municipal d'habitatge integrada una persona en representació de cada grup municipal, i una representant de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, per tal d'elaborar un Pla Municipal d’Habitatge que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatgesLa Comissió Municipal d'Habitatge s'ha d'encarregar també d'aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i societats mercantils. També proposem que s'instruieixin procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació. Un altre dels acords proposats es el d'imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immoble, així com iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC

Per tal de poder fer un seguiment transparent del Pla dels Programes d'Inspecció i procediments administratius i sancionadors que s'hi relacionen proposem que es constitueixi una comissió , integrada pel Regidor d'urbanisme i habitatge, una persona en representació de cada grup municipal, i una representant de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.


Assemblea de la CUP de Palautordera